Adja meg tartózkodási helyét a távolságok megjelenítéséhez:    

ÁSZF

A szerződés a FELEK aláírásával lép hatályba. A szerződéstől mindkét fél az aláírásától számított 3 napon belül jogosult egyoldalúan, indokolás nélkül, írásban, tértivevényes ajánlott küldeményben elküldött jognyilatkozattal elállni. Ezentúl a szerződésmódosítások is csak tértivevényes írásos formában, a szerződésben megjelölt határidőig lehetségesek. A szerkesztendő anyag leadása az ügyfél feladata, legkésőbb a megjelölt határidőig. Amennyiben nem érkezik információ, adat az ügyféltől, a szerkesztőségnek jogában áll a rendelkezésére álló anyagokból elkészítenie a megjelenést. A MEGRENDELŐ köteles a SZOLGÁLTATÓ által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig a szolgáltatási díjat megfizetni. A MEGRENDELŐ a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a mindenkori Ptk. szabályai alapján, késedelmi kamatot köteles megfizetni a SZOLGÁLTATÓ részére. Abban az esetben, ha a MEGRENDELŐ három napon túl eláll a szerződéstől, meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a szolgáltatási díj listaárának 50%-a, melyet a MEGRENDELŐNEK számla ellenében, az elállást követő 15 napon belül kell a SZOLGÁLTATÓ részére megfizetni, és ezzel együtt a már működő szolgáltatások után igénybe vett kedvezményeket is visszafizetni. A SZOLGÁLTATÓ nem vesz fel és nem tesz közzé olyan anyagot, információt, amely bármilyen hatályos jogszabályba ütközik, közerkölcsöt vagy természetes és jogi személy jó hírnevét, személyiségi jogait sérti. A MEGRENDELŐ hozzájárul, hogy az elkészített megjelenési anyagokat a SZOLGÁLTATÓ harmadik félnek átadhatja. A SZOLGÁLTATÓ köteles a szerződésben vállalt feladatok elvégzésére a szerződésben vállalt határidőig. A MEGRENDELŐ felelősséget vállal a megjelentetendő anyagban szereplő adatok valódiságáért, pontosságáért, valamint azért, hogy a MEGRENDELŐ jogosult a megjelenést az általa leadott formában és tartalommal megjelentetni, illetve elkészíteni. A megjelenési anyag, szöveg hiányos, pontatlan vagy nem megfelelő helyesírású leadása esetén a megjelenési díjat nem áll módunkban visszatéríteni, az ebből eredő felelősségét a SZOLGÁLTATÓ kizárja. A SZOLGÁLTATÓ maximum a szolgáltatási díj mértékéig vállal felelősséget, a hibás vagy pontatlan megjelenésből eredő kártérítési igényekért a megjelenéskor fellépő jogos kifogás estén. A FELEK között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Az adatkezelés a mindenkori hatályos adatkezelési jogszabályoknak megfelelően történik. A FELEK kijelentik, hogy a szerződés tartalma és feltételei üzleti titok tárgyát képezik.